Fællesarealer

Overdragelse af fællesarealer

Fællesarealerne blev overdraget fra bygherre til grundejerforeningen den 19. juni 2015. Der blev ved overdragelsen udarbejdet en afleveringsrapporrt, hvori der blev redegjort for afleveringens omfang, konstaterede mangler og udbedring heraf. Afleveringsrapporteen kan læses nedenfor:

Afleveringsrapport vedr. fællesarealer

Vedligeholdelse

Foreningen forestår drift og vedligeholdelse af Foreningens fællesarealer sommer og vinter. Foreningen har en aftale med Anlægsgartner Erik Kold Jensen A/S om at varetage de opgaver, der er forbundet hermed.

Vedligeholdelse sommer
Foreningen er ansvarlig for, at græsset på fællesarealer bliver slået efter behov, at ukrudt langs støjmuren mod Asylvej, langs hækken og i fortovet på Venstre Skovvej bliver bekæmpet samt at hække og levende hegn omkransende Foreningens fællesarealer klippes. Hækklipning finder sted én gang årligt, primo august.

Vinterbekæmpelse
Vinterbekæmpelse består af glatførebekæmpelse (saltning og snerydning) på Foreningens område. Stamvejen, alle stikveje, den fælles parkeringsplads og fortove langs stamvejen, mod haveforeningen, ved stien ud til Vestre Skovvej samt langs Vestre Skovvej vil som udgangspunkt blive saltede/ryddede én gang dagligt, når Erik Kold Jensen A/S’ snevagt vurderer, at der er et behov i henhold til de retningslinjer, Foreningen har aftalt med dem.

Det er meget vigtigt for kvaliteten af vinterbekæmpelsen, at alle medvirker til at skabe så gode muligheder som muligt for, at Erik Kold Jensen A/S kan komme omkring med sit saltnings- og snerydningsmateriel. Det er især vigtigt, at der ikke er parkeret biler på vejene eller på fortov, som hindrer eller besværliggør snerydningen.
Det er den enkelte grundejers ansvar at salte og rydde fortove, som grænser op til den enkelte matrikel således, at naboer, postbude og renovationsfolk har fri og sikker adgang hertil.